Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje trenerskih, edukatorskih i mentorskih usluga u oblasti medija za organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji u okviru projekta “Snaga aktivizma”

22. septembar 2023.


Osnovne informacije o projektu

Slavko Ćuruvija fondacija je 16.  juna 2023. godine započela realizaciju projekta „Snaga aktivizma” na osnovu glavnog ugovora potpisanog između TRAG fondacije i USAID-a br. 72016923CA00001 i podugovora između Slavko Ćuruvija fondacije i TRAG fondacije br. 94/23-I2A/007, potpisanog 16. juna 2023. godine.

Projekat „Snaga aktivizma“ realizuje širi konzorcijum organizacija civilnog društva sa ciljem jačanja građanskog aktivizma u Srbiji i izgradnje otvorenih i aktivnih lokalnih zajednica u kojima se organizacije civilnog društva efikasnije zalažu za reforme politika ka demokratskom i evropskom napretku.

Polazeći od ideje da snažno i angažovano civilno društvo predstavlja jedan od glavnih preduslova za razvoj demokratije, projekat će pružati raznovrsnu podršku organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim aktivistima i aktivistkinjama i grupama koji se angažuju kao pokretači političkih, ekonomskih i društvenih promena za poboljšanje uslova života u lokalnim zajednicama u skladu sa potrebama građana.

Projekat se sprovodi kroz direktnu podršku organizacijama civilnog društva u Srbiji i izgradnju njihovih kapaciteta u raznim oblastima kako bi bile inkluzivne i efikasnije u zalaganju za promene politika relevantnih za dobrobit njihovih lokalnih zajednica.

U okviru projekta, uloga Slavko Ćuruvija fondacije je da kreira i realizuje program za izgradnju medijskih kapaciteta i medijske ekspertize organizacija i aktivista civilnog društva u Srbiji kako bi unapredili domet lokalnih inicijativa javnog zagovaranja i zadobili širu podršku javnosti.

Projekat se realizuje u periodu od 1. marta 2023. godine do 28. februara 2028. godine.

Svrha poziva

Svrha poziva je prikupljanje ponuda za potrebe realizacije sveobuhvatnog programa edukacije na godišnjem nivou za organizacije civilnog društva i građanske aktiviste i aktivistkinje u medijskoj oblasti. Program edukacije za izgradnju kapaciteta OCD će na godišnjem nivou sadržati:

 • Deset jednodnevnih online treninga
 • Jedan dvodnevni trening uživo
 • Kontinuirano mentorstvo kreirano i prilagođeno potrebama OCD.

Na osnovu početnog ispitivanja potreba civilnog društva u medijskoj oblasti, identifikovane su neke od potencijalnih tema za program edukacije u oblasti medija koje podrazumevaju, ali nisu ograničene na: opšti principi medijskog rada, razumevanje kako mediji funkcionišu, šta su vesti, a šta nisu, oblikovanje poruke, pisanje za blog, objave za društvene mreže, saopštenje za javnost, priprema za intervjue, medijski nastup, kao i podršku u prevazilaženju konkretnih i specifičnih izazova u komunikaciji sa javnošću i medijima sa kojima se OCD susreću u radu na terenu.

Cilj edukacije je da se polaznicima radionica pruži sveobuhvatna obuka i podrška na terenu, da kroz praktično iskustvo, naučene lekcije i principe informisanja povećaju javni domet i vidljivost lokalnih inicijativa.

Za potrebe realizacije online treninga i treninga uživo, kao i za mentorsku podršku za odabrane organizacije civilnog društva, Slavko Ćuruvija fondacija traži saradnike koji će doprineti raznovrsnosti kurikuluma i pružiti OCD sveobuhvatan pristup i praktične alate za efikasno prenošenje poruka najširoj javnosti:

 1. Novinare i novinarke sa televizijskim i radijskim iskustvom
 2. Novinare i novinarke sa iskustvom u radu u štampanim medijima
 3. Novinare i novinarke sa iskustvom u radu u online medijima
 4. Stručnjake za multimedijalne novinarske forme
 5. Stručnjake za komunikaciju i za odnose sa javnošću
 6. Medijske stručnjake

Cilj poziva je i da se napravi širi krug zainteresovanih i iskusnih predavača, trenera i mentora sa različitim ekspertizama u medijskoj oblasti, koji bi u saradnji sa Fondacijom razvijali kurikulum za OCD i učestvovali u edukacijama i mentorskoj podršci odabranim OCD i koji bi mogli da odgovore na različite potrebe organizacija civilnog društva za edukacijama u oblasti medija.

Zadaci trenera

 • Kreiranje programa edukacije u oblasti svoje ekspertize u saradnji sa Slavko Ćuruvija fondacijom
 • Realizacija predavanja i radionica u okviru online treninga iz svoje oblasti ekspertize
 • Realizacija predavanja i radionica u okviru treninga uživo
 • Obezbeđivanje edukativnih materijala za učesnike treninga
 • Pisanje izveštaja o realizovanom treningu
 • Mentorska podrška odabranim organizacijama

NAPOMENA: Slavko Ćuruvija fondacija obezbeđuje sve neophodne uslove za realizaciju aktivnosti koje uključuju tehničku opremu, smeštaj, prevoz, ishranu i dr.

Uslovi za prijavljivanje

Na konkurs mogu da se prijave zainteresovani novinarke i novinari iz različitih oblasti, medijski eksperti,  eksperti za odnose sa javnošću, komunikacije, multimedijalne novinarske forme koji:

 • Poštuju Kodeks novinara Srbije i profesionalnu etiku
 • Imaju najmanje tri godine iskustva u oblasti medija
 • Imaju iskustvo u realizaciji edukacija u oblasti medija za različite ciljne grupe
 • Imaju iskustvo u saradnji sa organizacijama civilnog društva

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju CV (lični ili CV organizacije) i popunjen obrazac prijave na konkurs (Anex 1) najkasnije do 2. oktobra u 23:59, na adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs. U subjectu mejla treba navesti „Prijava za poziv za trenere“.

Obrazac prijave na konkurs (Anex 1) obuhvata:

 1. Opšte podatke o podnosiocu prijave;
 2. Oblasti ekspertize u oblasti medija i edukacija;
 3. Izjavu o raspoloživosti i dostupnosti za saradnju u periodu implementacije projekta.

Uslovi za izbor kandidata

Komisija za odabir će formirati listu ponuđača koji odgovore na poziv, čije su prijave kompletne i koji su raspoloživi za saradnju i angažman u periodu realizacije projekta. Uslovi za izbor obuhvataju:

 • Iskustvo u radu u medijskoj oblasti za koju se prijavljuje (40% bodova)
 • Iskustvo u držanju edukacija i radionica u medijskoj oblasti (40% bodova)
 • Iskustvo u saradnji sa organizacijama civilnog društva (20% bodova)

Slavko Ćuruvija fondacija će angažovati jednog ili više kandidata i kandidatkinja čije kvalifikacije i iskustvo najbolje odgovaraju kreiranom kurikulumu i potrebama organizacija civilnog društva za edukacijama u oblasti medija.

Vremenski okvir i plaćanja

Radionice i mentorska podrška će biti realizovane u periodu od oktobra 2023. do februara 2024. godine, prema dinamici projekta i u dogovoru sa naručiocem.

Aktivnost Rezultat Vremenski okvir
Online treninzi za CSO Realizovano 10 online treninga Oktobar 2023- Februar 2024
Trening uživo Realizovan trening uživo Januar – Februar 2024
Mentorska podrška Realizovana mentorska podrška Novembar 2023 – Februar 2024.

Za svaku održanu radionicu predviđen je bruto honorar u iznosu od 200 US dolara, a za mentorsku podršku bruto honorar u iznosu od 250 US dolara po ekspertskom danu – u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

Isplata se vrši po dostavljanju izveštaja nakon svake održane radionice i mentorske podrške.

Svi kandidati pozvani da učestvuju na konkursu će biti obavešteni o ishodu konkursa najkasnije do 6. oktobra 2023. godine.

Preuzmite PDF verziju poziva

Preuzmite WORD verziju obrasca za prijavu 

22. septembar 2023. godine