Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

25. januar 2017.


Projekat je nastao kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva. Konzorcijum tri organizacije (BIRN, Nezavisno udruženje novinara Srbija NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija SCF) koje imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, razvio je ovu akciju koja će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi.

Trajanje: 

Decembar 2016 – Decembar 2019

Cilj projekta:

– Opšti cilj: Kreiranje uslova za razvoj slobodnih i raznovrsnih medija koji rade u cilju zadovoljavanja javnog interesa.

– Posebni cilj: Civilno društvo koje uspešno vrši uticaj na medijske politike kroz uticaj na finansiranje medija tako da reflektuje prava i interese građana.

Mesto održavanja:

Beograd i drugi gradovi u Srbiji

Opis projekta:

Projekat je nastao kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva. Konzorcijum tri organizacije (BIRN, Nezavisno udruženje novinara Srbija NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija SCF) koje imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, razvio je ovu akciju koja će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi.

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u cilju kreiranja uslova koji omogućavaju postojanje i delovanje slobodnih i raznovrsnih medija. Ovakvi mediji delovali bi u cilju zadovoljavanja javnog interesa, pod pretpostavkom da je pravo na slobodu izražavanja jedan od osnovnih preduslova za razvoj zdrave demokratije, koje jedino može biti ostvareno u zdravom medijskom okruženju. Stoga je specifičan cilj projekta da osnaži organizacije civilnog društva da utiču na kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika. Inicijativa će omogućiti veći stepen učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti medijskih politika, na taj način doprinoseći njihovom legitimitetu. Osim toga, planiran je i sistemski pristup uticaja na pravni okvir i unapredjenje medijske prakse u oblasti zastupanja javnog interesa, istovremeno zagovarajući podršku javnosti za predložene promene.

Aktivnosti:

– A1: Razvoj kapaciteta civilnog društva kroz treninge, radionice, finansiranje lokalnih projekata (subgranting), mentorski rad i umrežavanje

– A2: Unapređenje medijskog normativno-pravnog okvira i prakse zajedno sa lokalnim OCD, kroz prikupljanje podataka, analizu i praćenje aktivnosti medija finansiranih novcem građana kroz projektnu dodelu sredstava u lokalnim zajednicama; Praćenje realizacije nove Medijske strategije i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23; Zagovaranje unapređenja postojećih medijskih pravnih akata; Organizacija nacionalnih konferencija i lokalnih debata.

– A3: Kampanja za podizanje svesti o političkim uticajima na medije kroz njihovo finansiranje javnim sredstvima ali i kroz druge aktivnosti koje utiču na cenzuru, meku ili autocenzuru. Kampanja će podrazumevati javne rasprave, produkciju i promociju novinarskih priča, interesantnih video klipova, infografika itd.

Ciljne grupe:

30 lokalnih OCD, 10 jedinica lokalne samouprave, donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou (npr. Ministarstvo kulture i informisanja; finansija, lokalne samouprave, relevantni skupštinski odbori…), uticajne institucije i pojedinci (profesionalna novinarska i medijska udruženja, nezavisne institucije, Delegacija EU, medijski odseci međunarodnih institucija…), novinari.

Publikacije i drugi materijali:

Izveštaji analize medijskih politika kroz alternativno praćenje realizacije nove Medijske strategije i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 procesa EI.

Matrica za praćenje efekata državnog finansiranja medija i izveštaji monitoringa

Zaključci sa održanih debata i preporuke izmena i dopuna zakona u oblasti medijskih politika i finansiranja medija

Preporuke za uključivanje građana u procese definisanja javnog interesa i nadgledanja raspodele javnog novca

Rezultati istraživanja o cenzuri, mekoj cenzuri i autocenzuri u medijima